icompany系统新功能讲解
关注次数:888
主讲老师:
学习费用: 免费
课程介绍
课程章节 
课程公告
交流咨询
该功能后期会为企业推送智能评估建议,包括工商建议,商标建议,专利建议,著作权建议,行政许可建议,财税建议,帮助企业做出商事决策
1.客户在Icompany上添加关联企业的操作 免费
2.业务CRM下单,客户icompany付款 免费
主讲老师
学员
 •   孟雪姣
 •   杨肖
 •   赵天阳
 •   王小燕
 •   万永亮
 •   位荣荣
 •   渠道
 •   魏天荣
 •   陈爱娜
 •   无人接听
 •   陈向红
 •   马毫利